Про семінарію

Презентація

Волинська духовна семінарія – вищий духовний навчальний заклад, що здійснює підготовку кандидатів для пастирського служіння та богословів згідно з Церковним освітнім стандартом базової вищої духовної освіти.

Основним завданням системи освітнього процесу у Волинській духовній семінарії є забезпечення необхідного рівня підготовки кандидатів для пастирського служіння, богословів та фахівців інших форм церковного служіння.

Семінарія має статус юридичної особи, здійснює свою діяльність у відповідності до Статуту і є учбовим закладом Української Православної Церкви згідно з реєстраційним свідоцтвом Ради у справах релігії при Кабінеті Міністрів України за № 422 від 16.03.1994 р.

Основні напрямки діяльності Волинської духовної семінарії

а) координаційний:

– співробітництво з іншими навчальними закладами в системі вищої духовної освіти, в тому числі зі світськими навчальними та науковими установами;

– створення системи зв’язків із закордонними церковними та світськими освітніми і науковими установами;

– співпраця з органами державної влади у сфері освітніх ініціатив;

– сприяння науковим, дослідницьким і освітнім ініціативам студентів;

б) навчально-методичний:

– розробка навчальних і методичних посібників, проведення семінарів і науково-практичних конференцій з удосконалення змісту освітніх програм і навчальних планів;

– аналіз та впровадження новітніх технологій в освітній процес;

в) науковий:

– проведення фундаментальних досліджень у сфері богословських дисциплін, публікації джерел з церковної історії, архівних матеріалів, пам’яток християнської писемності і церковного мистецтва;

– організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів;

г) видавничий:

– рецензування та друкування підручників, навчальних і методичних посібників, наукової літератури.

Структура та організація навчально-виховного процесу

У духовній семінарії існують наступні форми навчання: очна (стаціонарна) і заочна. Нормативний термін засвоєння програми для стаціонарної форми навчання – 4 роки.

Підготовка кандидатів для пастирського служіння здійснюється через засвоєння ними православного віровчення, основ духовного життя та пастирського служіння, християнських норм моральності, а також через прищеплення любові до православного богослужіння.

Після закінчення семінарії студенти здають випускні екзамени або захищають випускну кваліфікаційну роботу. Випускнику видається диплом про базову духовну вищу освіту з присвоєнням кваліфікації в галузі православного богослов’я.

У семінарії діє вчена, адміністративна і виховна ради, у 2013 році утворені кафедри, здійснюється наукова робота. Викладачі семінарії мають повну вищу освіту, а викладачі богословських дисциплін – повну вищу духовну освіту.

Церковний освітній стандарт базової вищої духовної освіти фахівця в галузі православного богослов’я (семінарія, бакалавріат) включає загальнообов’язкові дисципліни нормативного циклу, які становлять не менше 80% навчального навантаження, і дисципліни варіативного циклу та факультативи, які становлять не більше 20% навчального навантаження. Співвідношення між загальнообов’язковими дисциплінами нормативного циклу і дисциплінами варіативного циклу та факультативами визначається вченою радою Волинської духовної семінарії відповідно до потреб навчального процесу.

Наукова діяльність у ВДС забезпечується через: органічне поєднання змісту духовної освіти і наукової діяльності; створення стандартів вищої духовної освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень у сучасній богословській науці; розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з різноманітними установами і організаціями для розв’язання богословських проблем, впровадження результатів науково-богословських досліджень і розробок; виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень; залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців, працівників вищих духовних навчальних закладів та інших наукових установ і організацій; організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, кваліфікаційних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу тощо.

Виховний процес

Принципи виховного процесу ґрунтуються на Євангельському вченні та Святому Переданні Православної Церкви і унормовуються внутрішнім Уставом. Виховний процес має комплексний характер, охоплює всі сторони життя студентів і передбачає їх духовне зростання. Центральне місце у виховному процесі відводиться участі викладачів і студентів у богослужінні та церковних Таїнствах. Вихованню та підготовці кандидатів для пастирського служіння сприяє ретельне вивчення Святого Письма, перейняття досвіду життя Святих Отців, навчання правильній молитві і благочестю.
Особистісному духовному зростанню студентів сприяє їх постійне спілкування з духівником, вихователями і наставниками курсів, безпосередня участь викладачів у виховному процесі, підтримка високого духовного рівня викладачів. Важливе місце у вихованні займає особистий приклад педагога і його взаємини зі студентами. Навчання правилам християнського благочестя здійснюється вихователями, які мають живу і дієву віру, щиру і самовіддану любов до Бога і людей.

Цілі та напрямки роботи ВДС

Головними напрямками роботи Волинської духовної семінарії стали заходи, спрямовані на вдосконалення методичного забезпечення процесу освітньо-виховної роботи та сприяння розвитку сучасного богослов’я. Окрім цього, серед стратегічних завдань можна виділити такі:

— організація науково-богословських конференцій, завданням яких стала актуалізація досліджень у площині православного богослов’я та інтеграції богословських, філософських і гуманітарних знань;

— розвиток вітчизняного та міжнародного міжвузівського співробітництва у сфері богословської освіти та науки.